Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "cảm xúc"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Yêu không có nghĩa là nhìn nhau, mà có nghĩa là cùng nhau nhìn theo một hướng.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống