Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "bình đẳng"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Để sống, chúng ta phải tranh đấu không ngừng, chúng ta phải có lòng can đảm để hạnh phúc.

Henri Frederic Amiel

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống