Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn của tác giả Võ Nguyên Giáp

© 2012 Danh ngôn cuộc sống