Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn của tác giả Olivier Goldsmith

© 2012 Danh ngôn cuộc sống