Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn của tác giả Niels Bohr

© 2012 Danh ngôn cuộc sống