Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn của tác giả Ngạn ngữ Mông Cổ

© 2012 Danh ngôn cuộc sống