Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn của tác giả Guillaume Apollinaire

© 2012 Danh ngôn cuộc sống