Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn của tác giả Friedrich II

© 2012 Danh ngôn cuộc sống