Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn của tác giả Chanakya

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tình bạn nhân lên niềm vui và chia bớt đau buồn.

Thomas Fuller

Tìm tác giả theo tên

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

Tham gia cộng đồng

Đóng góp danh ngôn hay và đăng ký cộng tác viên cho Danhngoncuocsong.vn
© 2012 Danh ngôn cuộc sống