Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn của tác giả Ngạn ngữ Ấn Độ

© 2012 Danh ngôn cuộc sống