Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn bằng hình ảnh

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Hãy luôn xuất phát từ chính bạn để là người xuất sắc nhất, thay vì bắt chước người khác và luôn chỉ đứng thứ hai.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống