Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn bằng hình ảnh

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Những người yêu thương sâu sắc tin vào điều không thể.

Elizabeth Barrett Browning

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống