Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Yêu là chết ở trong lòng một ...

Yêu là chết ở trong lòng một ít.

Yêu là chết ở trong lòng một ít.

Xuân Diệu

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêu

Tiểu sử

Quốc gia: Việt Nam
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 2/2/1916
Ngày mất: 18/12/1985

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống