Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Ý chí của ta luôn vì lợi ích của ta, nhưng ...


Ý chí của ta luôn vì lợi ích của ta, nhưng ta không phải lúc nào cũng thấy nó là gì.
-
Our will is always for our own good, but we do not always see what that is.

Jean Jacques Rousseau

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ý chílợi ích

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 28/6/1712
Ngày mất: 2/7/1778

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống