Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Ý chí của ta luôn vì lợi ích của ta, nhưng ...


Ý chí của ta luôn vì lợi ích của ta, nhưng ta không phải lúc nào cũng thấy nó là gì.
-
Our will is always for our own good, but we do not always see what that is.

Jean Jacques Rousseau

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ý chílợi ích

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 28/6/1712
Ngày mất: 2/7/1778
© 2012 Danh ngôn cuộc sống