Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Xã hội dựa vào sản xuất chỉ năng suất ...


Xã hội dựa vào sản xuất chỉ năng suất chứ không sáng tạo.
-
The society based on production is only productive, not creative.

Albert Camus

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sáng tạoxã hội

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/11/1913
Ngày mất: 4/1/1960
© 2012 Danh ngôn cuộc sống