Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Xã hội đầy dẫy những điều bí ẩn có ...


Xã hội đầy dẫy những điều bí ẩn có vẻ khó mà giải quyết được. Nó là mê cung hoàn hảo của những mưu đồ.
-
Society bristles with enigmas which look hard to solve. It is a perfect maze of intrigue.

Balzac

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

xã hộihoàn hảo

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 20/5/1799
Ngày mất: 18/8/1850

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống