Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Vui mừng quá thì vỡ dương, tức giận quá ...


Vui mừng quá thì vỡ dương, tức giận quá thì phá vỡ âm.

Trang Tử

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 365 AC
Ngày mất: 286 AC
© 2012 Danh ngôn cuộc sống