Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Với tất cả mọi người, tuổi trẻ là mùa ...


Với tất cả mọi người, tuổi trẻ là mùa hân hoan của cuộc đời; nhưng thường chỉ bởi điều mà nó hy vọng, không phải bởi điều mà nó giành được, hay điều mà nó trốn thoát.
-
Youth is to all the glad season of life; but often only by what it hopes, not by what it attains, or what it escapes.

Thomas Carlyle

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tuổi trẻhy vọng

Tiểu sử

Quốc gia: Scotland
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 4/12/1795
Ngày mất: 5/2/1881
© 2012 Danh ngôn cuộc sống