Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Vỏ bọc cải trang mà cơ hội yêu thích ...


Vỏ bọc cải trang mà cơ hội yêu thích nhất là rắc rối.
-
Opportunity's favorite disguise is trouble.

Frank Tyger

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cơ hội

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà báo
Ngày sinh: 24/12/1929
Ngày mất: 5/2/2011
© 2012 Danh ngôn cuộc sống