Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Viết là công việc nặng nhọc đáng sợ, ...


Viết là công việc nặng nhọc đáng sợ, nhưng không đáng sợ bằng Lười biếng.
-
Writing is a dreadful labor, yet not so dreadful as Idleness.

Thomas Carlyle

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Scotland
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 4/12/1795
Ngày mất: 5/2/1881
© 2012 Danh ngôn cuộc sống