Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Việc tốt nhất ở thế gian không gì bằng ...


Việc tốt nhất ở thế gian không gì bằng cứu người nguy cấp, thương kẻ khốn cùng.

Ngạn ngữ Ấn Độ

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lòng tốt

Tiểu sử

Quốc gia: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống