Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Vị anh hùng nào rồi cuối cùng cũng khiến ...


Vị anh hùng nào rồi cuối cùng cũng khiến ta chán ngấy.
-
Every hero becomes a bore at last.

Ralph Waldo Emerson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

anh hùng

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 27/4/1882
© 2012 Danh ngôn cuộc sống