Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Văn học có ý nghĩa rất lớn, nó là gia sư ...


Văn học có ý nghĩa rất lớn, nó là gia sư của xã hội.

Vissarion Belinsky

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

văn họcxã hội

Tiểu sử

Quốc gia: Liên Xô
Nghề nghiệp: Nhà phê bình
Ngày sinh: 11/6/1811
Ngày mất: 7/6/1848
© 2012 Danh ngôn cuộc sống