Tưởng tượng là tất cả, hiểu biết chưa ...


Tưởng tượng là tất cả, hiểu biết chưa là gì cả.
-
To imagine is everything, to know is nothing at all.

Anatole France

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 16/4/1844
Ngày mất: 13/10/1924
© 2012 Danh ngôn cuộc sống