Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tương lai thậm chí ẩn dấu khỏi cả những ...


Tương lai thậm chí ẩn dấu khỏi cả những người làm nên nó.
-
The future is hidden even from those who make it.

Anatole France

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tương lai

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 16/4/1844
Ngày mất: 13/10/1924
© 2012 Danh ngôn cuộc sống