Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tương lai phụ thuộc vào điều chúng ta làm ...


Tương lai phụ thuộc vào điều chúng ta làm trong hiện tại.
-
The future depends on what we do in the present.

Mahatma Gandhi

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tương laihiện tại

Tiểu sử

Quốc gia: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Nhà cách mạng
Ngày sinh: 2/10/1869
Ngày mất: 30/1/1948
© 2012 Danh ngôn cuộc sống