Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tuổi xuân hạnh phúc vì nó có tương ...


Tuổi xuân hạnh phúc vì nó có tương lai.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tuổi trẻtương lai

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống