Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tuổi trẻ là thời vấp váp; tuổi trung niên ...


Tuổi trẻ là thời vấp váp; tuổi trung niên là thời vật lộn, tuổi già là thời hối tiếc.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tuổi trẻ

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống