Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tuổi trẻ không gắng sức, già cả những ...


Tuổi trẻ không gắng sức, già cả những ngậm ngùi.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tuổi trẻ

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống