Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tư tưởng là gái điếm của ...


Tư tưởng là gái điếm của tôi.
-
My ideas are my whores.

Denis Diderot

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 5/10/1713
Ngày mất: 31/7/1784

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống