Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tự tin không phải vì đúng mà vì không sợ ...


Tự tin không phải vì đúng mà vì không sợ sai.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

niềm tintự tin

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống