Tự nhiên không có nguyên tắc. Nó không phân ...


Tự nhiên không có nguyên tắc. Nó không phân biệt Thiện Ác.
-
Nature has no principles. She makes no distinction between good and evil.

Anatole France

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thiện áctự nhiên

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 16/4/1844
Ngày mất: 13/10/1924
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Đọc sách không bằng suy ngẫm. Học trường không hơn được trường đời.

Immanuel Kant

© 2012 Danh ngôn cuộc sống