Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Từ lo sợ không có trong tư duy quân sự ...


Từ lo sợ không có trong tư duy quân sự Việt Nam.

Võ Nguyên Giáp

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Việt Nam
Nghề nghiệp: Tướng quân
Ngày sinh: 25/8/1911
Ngày mất: 4/10/2013
© 2012 Danh ngôn cuộc sống