Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tự do phục tùng luật lệ mà một người ...


Tự do phục tùng luật lệ mà một người tự thiết lập cho chính mình.
-
Liberty is obedience to the law which one has laid down for oneself.

Jean Jacques Rousseau

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 28/6/1712
Ngày mất: 2/7/1778

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống