Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tự do không đáng để có nếu nó không bao ...


Tự do không đáng để có nếu nó không bao gồm tự do được sai lầm.
-
Freedom is not worth having if it does not connote freedom to err.

Mahatma Gandhi

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tự dosai lầm

Tiểu sử

Quốc gia: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Nhà cách mạng
Ngày sinh: 2/10/1869
Ngày mất: 30/1/1948
© 2012 Danh ngôn cuộc sống