Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Từ cuồng tín tới man rợ chỉ có một ...


Từ cuồng tín tới man rợ chỉ có một bước chân thôi.
-
From fanaticism to barbarism is only one step.

Denis Diderot

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tín ngưỡngtôn giáo

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 5/10/1713
Ngày mất: 31/7/1784

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống