Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Từ bỏ thành kiến không bao giờ quá ...


Từ bỏ thành kiến không bao giờ quá muộn.
-
It is never too late to give up our prejudices.

Henry David Thoreau

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 12/7/1817
Ngày mất: 6/5/1862
© 2012 Danh ngôn cuộc sống