Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Trước đây tôi chưa bao giờ nhận ra lại ...


Trước đây tôi chưa bao giờ nhận ra lại có nhiều mặt đến thế. Có rất nhiều người, nhưng còn có nhiều khuôn mặt hơn, vì mỗi người có tới vài khuôn mặt.
-
I have never been aware before how many faces there are. There are quantities of human beings, but there are many more faces, for each person has several.

Pierre Reverdy

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

con ngườinhân cách

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 13/9/1889
Ngày mất: 17/6/1960

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống