Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Trừ phi bạn cố làm điều gì đó ngoài ...

Trừ phi bạn cố làm điều gì đó ngoài những gì mà bạn đã thành

Trừ phi bạn cố làm điều gì đó ngoài những gì mà bạn đã thành thạo, bạn sẽ không bao giờ phát triển.
-
Unless you try to do something beyond what you have already mastered, you will never grow.

Ralph Waldo Emerson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

phát triển

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 27/4/1882
© 2012 Danh ngôn cuộc sống