Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Trong tranh cãi gay gắt, sự thật bị đánh ...


Trong tranh cãi gay gắt, sự thật bị đánh mất.
-
Nimium altercando veritas amittitur.

Publilius Syrus

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sự thật

Tiểu sử

Quốc gia: Syria
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày mất: 43 AD
© 2012 Danh ngôn cuộc sống