Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Trọng người giỏi mà vọng người thường, ...


Trọng người giỏi mà vọng người thường, khen người hay mà thương người dở.

Ngạn ngữ Anh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khen thưởng

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống