Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Trong mọi thời đại, tư tưởng của giai ...


Trong mọi thời đại, tư tưởng của giai cấp thống trị là tư tưởng thống trị.
-
The ruling ideas of each age have ever been the ideas of its ruling class.

Karl Marx

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

chính trịtư tưởng

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà cách mạng
Ngày sinh: 5/5/1818
Ngày mất: 14/3/1883
© 2012 Danh ngôn cuộc sống