Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Trong lúc họ còn đang nói với nhau không ...

Trong lúc họ còn đang nói với nhau không thể làm được điều đó đâu,

Trong lúc họ còn đang nói với nhau không thể làm được điều đó đâu, nó đã được làm xong rồi.
-
While they were saying among themselves it cannot be done, it was done.

Helen Keller

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 27/6/1880
Ngày mất: 1/6/1968
© 2012 Danh ngôn cuộc sống