Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Trong khi chúng tôi đang tự nhủ rằng chúng ...


Trong khi chúng tôi đang tự nhủ rằng chúng ta sẽ bắt đầu, cơ hội đã mất.
-
While we are making up our minds as to when we shall begin, the opportunity is lost.

Quintilian

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cơ hội

Tiểu sử

Quốc gia: Tây Ban Nha
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 35 AD
Ngày mất: 100 AD
© 2012 Danh ngôn cuộc sống