Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Trị quốc lấy đức làm trọng, mệnh lệnh ...


Trị quốc lấy đức làm trọng, mệnh lệnh như sao Bắc đẩu, duy nhất rõ ràng để mọi người tuân theo.
-
Vi chính dĩ đức, thệ như bắc thần, cư kỳ sở nhi chúng tinh cộng chi.

Khổng Tử

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 551 BC
Ngày mất: 4/8/480 BC
© 2012 Danh ngôn cuộc sống