Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Trí khôn ít có ở tuổi trẻ và sắc ...


Trí khôn ít có ở tuổi trẻ và sắc đẹp.

Ngạn ngữ Anh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống