Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Trẻ không gắng sức, già những ngậm ...


Trẻ không gắng sức, già những ngậm ngùi.

Ngạn ngữ Trung Quốc

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống