Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tránh nơi địch mạnh nhất, đánh vào hiểm ...


Tránh nơi địch mạnh nhất, đánh vào hiểm yếu khiến địch phải rút về.
-
Vây Ngụy cứu Triệu.

Tôn Tử

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

chiến tranhquân sự

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Tướng quân
Ngày sinh: 545 AC
Ngày mất: 470 AC
© 2012 Danh ngôn cuộc sống