Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Trần gian vô cùng xấu xa, tôi không có gì ...


Trần gian vô cùng xấu xa, tôi không có gì để nói với nó.

Trang Tử

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cuộc sống

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 365 AC
Ngày mất: 286 AC
© 2012 Danh ngôn cuộc sống