Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Trăm thứ hoa không bằng thứ hoa con ...


Trăm thứ hoa không bằng thứ hoa con gái.

Ngạn ngữ Trung Quốc

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

phụ nữ

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống